Webbplatsens sekretesspolicy

Hur vi använder och hanterar dina personuppgifter och kakor

Viktig Information

Kellogg Europe Trading Limited, station Park 24, 2600 Glostrup, CVR-nummer 4543 4117 (nedan kallad "Kellogg") respekterar din rätt till integritet på internet när du besöker våra webbplatser och kommunicerar med oss elektroniskt. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi hanterar dina personuppgifter enligt den danska integritetslagstiftningen.

Observera att Kellogg är personuppgiftsansvarig när det gäller dina personuppgifter. Principerna som anges i detta meddelande om integritetsskydd är tillämpliga på alla personuppgiftsansvariga enheter inom Kellogg-koncernen när den personuppgiftsansvarige tar emot dina personuppgifter i samband med de ändamål som beskrivs i detta meddelande.

Vi ställde ett antal viktiga frågor till oss själva, som vi tror att du skulle vilja ha svar på i samband med de personuppgifter som du lämnar till Kellogg. Dessa svar kommer, i den utsträckning som tillämplig lagstiftning kräver det, informera dig om dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter och de säkerhetsåtgärder som Kellogg använder sig av för att skydda dina personuppgifter, samt i vilka sammanhang som sådana personuppgifter används. Vi hoppas att denna information kommer att vara användbar.

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, eller vid eventuella frågor om vilka metoder vi använder för personuppgiftshantering, så är du välkommen att kontakta Kellogg på den adress som anges i fråga 5 nedan.

Vi har utformat denna sekretesspolicy så att du inte ska vara tvungen att läsa igenom hela policyn för att hitta svaret på en specifik fråga. Om du vill läsa igenom hela policyn så är du naturligtvis välkommen att göra det. Den finns i sin helhet nedan.

Du kan klicka på något av ämnena som anges nedan för att komma direkt till den information som du söker.

  1. Vilka personuppgifter som Kellogg samlar in genom denna webbplats, hur Kellogg tar emot personuppgifter och syftet med databehandlingen
  2. Kelloggs säkerhetsåtgärder
  3. Hur Kellogg använder dina personuppgifter
  4. Till vem Kellogg lämnar ut dina personuppgifter och varför
  5. Tillgång till dina personuppgifter
  6. Länder som dina personuppgifter kommer att skickas till och varför
  7. Hur och varför Kellogg använder kakor (cookies) och andra liknande tekniker
  8. Kelloggs policy för inhämtning av uppgifter från barn
  9. Villkorsförändringar i denna integritetspolicy
  10. Hur du kontaktar Kellogg

1. PERSONUPPGIFTER SOM KELLOGG SAMLAR IN GENOM DENNA WEBBPLATS, SAMT HUR KELLOGG TAR EMOT DESSA?

Vi behandlar enbart personuppgifter som du tillhandahåller oss frivilligt eller som vi eller tredje part samlar in via kakor på webbplatsen. Se punkt 7 nedan för mer information om kakor och liknande tekniker. Utöver de personuppgifter som vi samlar in via kakor så behandlar vi endast information som du skickar in till oss frivilligt. På vår webbplats kan du ge oss e-postadress, namn, telefonnummer, osv. för att vi ska kunna förse dig med information om våra produkter, anmäla dig till våra tävlingar eller undersökningar, eller bara för att hålla dig uppdaterad om Kelloggs spännande utveckling, som du kan vara intresserad av. Annars vill du kanske utveckla din karriär med Kellogg och har därför sökt någon av våra lediga tjänster genom att skicka in ditt CV till våra rekryteringssidor på internet.

Vänligen notera att vissa funktioner på webbplatsen kan vara otillgängliga för användare som inte har gett oss sina personuppgifter eller som inte tillåter att denna webbplats använder kakor eller liknande tekniker.

Tillbaka till toppen av sidan

2. KELLOGGS SÄKERHETSÅTGÄRDER

Kellogg arbetar för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder enligt den danska integritetslagstiftningen. Kellogg har säkerhetsåtgärder utformade för att förhindra informationsförluster, för att upprätthålla personuppgiftsintegritet samt för att reglera åtkomsten till uppgifterna. Endast godkända anställda inom Kellogg-koncernen och godkända anställda hos tredje parts serviceleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning har tillgång till dina personuppgifter. Alla medarbetare på Kellogg som har tillgång till dina personuppgifter måste följa Kelloggs integritetspolicy och Kellogg kräver att alla tredje parts serviceleverantörer garanterar att var och en av deras anställda, som har tillgång till dina personuppgifter, har undertecknat ett sekretessavtal. Dessutom har vi ingått avtal med sådana tredje parters serviceleverantörer som behandlar uppgifter för Kellogg och som har tillgång till dina personuppgifter som tillser att de krav på säkerhetsnivå som ställs enligt lagen i det land du bor i är uppfyllda samt att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med Kelloggs anvisningar.

Se Fråga 4 – Till vem lämnar Kellogg ut dina personuppgifter och varför?

Tillbaka till toppen av sidan

3. HUR KELLOGG ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål som du har tillhandahållit dem till Kellogg för, vilket meddelades dig då du lämnade dina personuppgifter till Kellogg. Personuppgifterna kommer också att användas för att hantera, ge och få återkoppling på vår servicenivå, för att förhindra brott mot säkerheten, lag eller våra avtalsvillkor samt för direktreklamsändamål, inklusive användning för utskick av direktreklam, där du uttryckligen har samtyckt till detta.

Tillbaka till toppen av sidan

4. TILL VEM KELLOGG LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

Kellogg kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till enhet hos tredje part (d.v.s. annan part än en enhet inom Kellogg-koncernen) som avser att använda den för egna syften, annat än vad som krävs enligt lag. Kellogg kan efter eget omdöme, som del av en världsomspännande koncern, överföra eller lämna ut dina personuppgifter till någon annan personuppgiftsansvarig inom Kellogg-koncernen för liknande syften, som anges i denna sekretesspolicy. Om dina personuppgifter överförs eller lämnas ut till en annan personuppgiftsansvarig inom Kellogg-koncernen ska sådan annan personuppgiftsansvarig ha samma rättigheter och skyldigheter avseende dina personuppgifter som Kellogg.

Kelloggs databehandlare hos tredje part (till exempel våra digitala kontor, leverantörer av värdtjänster eller datalagring och andra tekniska partners) som hjälper oss att administrera denna webbplats eller att behandla data som lämnats på webbplatsen, kan få tillgång till dina uppgifter. Vissa av dessa affärspartners kan ha sin verksamhet i ett annat land än det du besöker denna webbplats från. Dessa databehandlare agerar endast enligt instruktioner från Kellogg och Kellogg säkerställer genom skriftliga avtal med databehandlarna att de lever upp till våra säkerhetskrav. Läs mer om detta i fråga 6 nedan.

Tillbaka till toppen av sidan

5. TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära ut all information som Kellogg sparar om dig. Enligt vissa nationella lagar måste du betala en mindre avgift för det. Om du vill invända mot hur dina personuppgifter behandlas, mot direktreklam eller om du vill korrigera dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande

Tillbaka till toppen av sidan

6. LÄNDER SOM DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER ATT SKICKAS TILL OCH VARFÖR

Kellogg är ett globalt företag och dina personuppgifter kan komma att överföras över nationella gränser. De kan komma att överföras till länder vars dataskyddslagar har en annan omfattning än dataskyddslagarna i det land från vilket du tillhandahöll dina personuppgifter. När lokala dataskyddsregleringar kräver det har Kellogg (i sin kapacitet som personuppgiftsansvarig och dataexportör) vidtagit säkerhetsåtgärder för export av personuppgifter från detta lands jurisdiktion. När lokala dataskyddsregleringar kräver det så har Kellogg kommit överens med de enheter som tar emot dina personuppgifter om att de ska säkerställa att säkerhetsåtgärder vidtagits och att dina personuppgifter behandlas uteslutande i enlighet med EU:s Dataskyddslagar.

När personuppgifter överförs från det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till en jurisdiktion utanför EES så sker detta i enlighet med ett avtal om dataöverföring, vilket ger det skydd av dina personuppgifter som krävs enligt dataskyddslagarna i EU och andra EES-länder.

Den server som tillhandahåller denna webbplats kan vara belägen utanför det land från vilket du fick tillgång till denna webbplats. Webbplatsleverantören är bunden av ett avtal som garanterar att dina uppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddslagar och att denne endast handlar i enlighet med Kelloggs instruktioner och fortlöpande vidtar alla nödvändiga tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Tillbaka till toppen av sidan

7. HUR OCH VARFÖR KELLOGG ANVÄNDER KAKOR (COOKIES) OCH ANDRA LIKNANDE TEKNIKER

Kellogg och våra annonsörer använder kakor, vilket är små textfiler som sparas på din dator av de webbplatser som du besöker eller av vissa e-postmeddelanden som du öppnar samt liknande tekniker som till exempel ‘Flash Cookies’ och ‘web beacons’. Sådana tekniker används i mycket stor utsträckning för att få webbplatserna att fungera, eller fungera mer effektivt, såväl som för att tillhandahålla affärs- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare, för att samla in personuppgifter som till exempel typ av webbläsare och operativsystem, hänvisande sida, spår på webbplatsen, ISP-domän etc. för att förstå hur besökare använder webbplatsen. Kakor och liknande tekniker hjälper oss att anpassa webbplatsen till dina personliga behov. Denna typ av information, vilken erhålls genom kakor, kommer inte att lämnas ut annat än inom Kellogg-koncernen eller till godkända databehandlare. Informationen används inte för annan kommunikation än den du uttryckligen samtyckt till.

Uppgifter om de kakor som används på denna webbplats hittar du här.

Kakorna som sparas på din dator innehåller inte ditt namn, utan en IP-adress, som även kan identifiera dig som användare. I många fall är informationen inte längre tillgänglig för Kellogg efter att användaren lämnat webbplatsen.

Inga kakor lagras på webbplatsen såvida du inte har godkänt detta särskilt. Om du samtycker till vår användning av kakor så får vi använda de uppgifter du ger oss om dig själv när du registrerar dig online för att få en bild av dina intressen, så att vi sedan kan försöka se till att du inte missar erbjudanden och information som kan vara av intresse för dig då du besöker webbplatsen.

Kellogg och reklamfirmor hos välrenommerade tredje parter som handlar för Kelloggs räkning kommer att samla in användarinformation om besökare på vår webbplats för statistisk analys, försäljnings- och marknadsundersökningar, användningen av spårningssidor samt de sökvägar som används av besökare på vår webbplats, med inriktning på webbplatsens innehåll, våra säljkampanjer och e-postmeddelanden med direktförsäljning och våra bannerannonser på internet på vår webbplats och andra webbplatser samt spåraning av användningen av våra bannerannonser på internet och andra länkar från våra marknadsföringspartners webbplatser till vår webbplats.

Se vilka tredje parter Kellogg låter samla in kakor via Kelloggs hemsida här.

Vi kan även kombinera dessa uppgifter om din webbplatsanvändning med annan information som vi har samlat in om dig, till exempel om du har kommit till vår webbplats genom ett e postmeddelande som skickats till ett individuellt konto, uppgifter om din användarregistrering (om du har loggat in) samt uppgifter om din webbplatsanvändning som har lagrats via en kaka som placerats på din dator vid ett tidigare tillfälle. Vi lagrar denna information för att få en bättre och mer specifik förståelse för hur kunder använder vår webbplats samt för deras preferenser och intressen. Vi kan komma att använda informationen vi samlar in via kakor i marknadsföringssyfte samt för att anpassa vår webbplats, våra reklamkampanjer och e postmeddelanden speciellt för dig.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett Kellogg i samband med insamling av kakor här. Du hittar ytterligare information om kakor, inklusive hur du nekar användning av dem, på www.minecookies.org

Generellt sett så rekommenderar vi att du ser till att dina datorinställningar återspeglar om du är villig att acceptera kakor eller inte. Du kan ställa in din webbläsare så att den varnar innan du accepterar kakor eller helt enkelt ställa in den på att inte acceptera kakor, även om du då inte får tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Du hittar mer information om hur du gör dessa inställningar på din dator i webbläsarens hjälpavsnitt. Vissa Flash-kakor kommer kanske inte påverkas av sådana inställningar. Du behöver inte ha kakor aktiverat i din webbläsare för att kunna använda och navigera på denna webbplats och Kelloggs andra webbplatser. Kom ihåg att om du använder olika datorer på olika platser så måste du komma ihåg att se till att varje webbläsare är inställd efter dina önskemål gällande kakor.

Tillbaka till toppen av sidan

8. KELLOGGS POLICY FÖR INHÄMTNING AV UPPGIFTER FRÅN BARN

Det är av största vikt att barns privatliv skyddas när de besöker internet och att uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare att vara med sina barn när de är uppkopplade för att vara delaktiga och övervaka barnens aktiviteter på internet.

Vi samlar inte in personuppgifter om barn under 16 års ålder medvetet, om föräldrarna inte har gett sitt samtycke till detta. Tänk dock på att vissa personuppgifter, inklusive IP-adress, kan samlas in via kakor, se fråga 7 ovan. Kellogg rekommenderar därför att föräldrar alltid uppmärksammar webbläsarens inställningar.

Meddelande till föräldrar till barn under 16 år

Vi rekommenderar att föräldrar/vårdnadshavare regelbundet kontrollerar och övervakar sina barns e-post och annan aktivitet på internet.

Tillbaka till toppen av sidan

9. VILLKORSFÖRÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Kellogg kommer göra enstaka förändringar och anpassningar av denna integritetspolicy. Kontrollera policyn regelbundet för att se vilka förändringar som har gjorts och hur de eventuellt kan påverka dig.

Tillbaka till toppen av sidan

10. HUR DU KONTAKTAR KELLOGG

Du når oss via e-post eller postadress Nordisk Kellogg’s Sverige, Konsumentkontakt, Box 20036, 161 02 Bromma.

Tillbaka till toppen av sidan